حذف درس

کنار گذاشتن درسی در کنکور

کنار گذاشتن درسی در کنکور