برنامه

روز/ ساعت۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
شنبهکلاس (ثابت)کلاس (ثابت)
یکشنبهکلاس (ثابت)کلاس (ثابت)کلاس (ثابت)کلاس (ثابت)
دوشنبهفرحانفرحانفرحان
سه شنبهکلاس (ثابت)کلاس (ثابت)کلاس (ثابت)کلاس (ثابت)کلاس (ثابت)کلاس (هفته در میان)کلاس (هفته در میان)
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه